Informacje dla uczniów przyjętych do klas pierwszych

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w godzinach 09:00-15:00, w sali 24.
Dokumenty, które należy obowiązkowo dostarczyć osobiście w terminie od 21 lipca do 27 lipca 2022r.:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty.
  2. Kwestionariusz osobowy ucznia (dostępny w szkole)
  3. Oświadczenia dotyczące wyboru religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie oraz oświadczenie dotyczące
    przetwarzania danych osobowych, podpisane przez rodziców (dostępne w szkole).
  4. Karta zdrowia (w podpisanej kopercie).
  5. Dwa zdjęcia legitymacyjne (prosimy NIE wkładać zdjęć do karty zdrowia).
    Dokumenty należy składać w koszulkach.