Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych

(bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – wnioski dostępne w sekretariacie lub poniżej, w terminach:
26 lipca w godz. 8:00 –14:00
29 lipca w godz. 9:00 –14:00
30 lipca w godz. 9:00 – 12:00
Podanie do klasy pierwszej po szkole podstawowej
Podanie do klasy pierwszej po gimnazjum

19 sierpnia godz. 12:00– podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa  oraz zaświadczenia:

19 sierpnia w godz. 12:00 –14:00
20-26  sierpnia w godz. 9:00 –14:00
27 sierpnia w godz. 9:00-16:00

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
  • kwestionariusz osobowy ucznia
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • kartę zdrowia (w podpisanej kopercie)

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów (oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty) eliminuje kandydata z listy przyjętych.