Historia szkoły

W 1956 roku Korpus Kadetów został przekształcony w Liceum Ogólnokształcące im. gen. broni Karola Świerczewskiego, które dało początek dzisiejszemu Liceum – szkoła mieściła się przy ulicy Wiśniowej 56.

W 1962 roku Liceum Ogólnokształcące im. gen broni Karola Świerczewskiego zmieniło nazwę na XLIX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Modzelewskiego (historyk, członek PAN, działacz komunistyczny, w latach 1947-51 Minister Spraw Zagranicznych). Jednocześnie szkoła przeniosła się na ulicę Fryderyka Joliot-Curie 14 (dzisiejsza lokalizacja) do nowego budynku, który, jako jedna ze Szkół Tysiąclecia, został ufundowany przez pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Handlu Zagranicznego. W szkole z własnym internatem rozpoczęło naukę 700 dzieci i młodzieży. 7 listopada 1962 r. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Zygmuntowi Modzelewskiemu.

Patronował on naszemu liceum aż do 1991 roku, kiedy to szkoła otrzymała imię niemieckiego poety Johanna Wolfganga Goethego. Zmiana ta była wyrazem długoletnich kontaktów, które liceum utrzymywało ze szkołami niemieckimi, m. in. z Berlina, Jeny, Hamburga i Klagenfurtu a także faktu, iż już na początku lat sześćdziesiątych wprowadzono tutaj język niemiecki, a później zaczęto realizować rozszerzony program jego nauczania.

W latach dziewięćdziesiątych wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu utworzono w naszej szkole klasy z pozszerzonym i zaawansowanym programem nauczania języka niemieckiego. Uczniami tych klas są przede wszystkim ci, którzy powracają z pobytu za granicą. Wielu uczniów odnosiło sukcesy w olimpiadzie z języka niemieckiego oraz studiowało (i studiuje) Germanistykę i Lingwistykę.

Tradycją naszego Liceum było i jest nadal organizowanie spotkań z ludźmi kultury (dawniej tzw. „Biesiady historyczne”), które pogłębiają wiedzę uczniów o historii i problemach współczesności. Odwiedzili nas m. in. prof. A. Bardini (aktor), prof. J. Skowronek (historyk), J. Korwin-Mikke (polityk), G. Bismarck (potomek rodu Bismarcków), A. Szczypiorski (pisarz), H. Wujec (polityk), P. Piskorski (polityk), P. Adamczyk (aktor).