Język niemiecki

KLASY DWUJĘZYCZNE

Nauczanie dwujęzyczne – podstawy prawne

Postawę prawną organizowania klas dwujęzycznych stanowią:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ,załącznik nr. 3 (Dz. U. Nr. 61, poz. 624).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych, załącznik nr. 4 (Dz. U. Nr. 61, poz. 625).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, załącznik nr. 8 i załącznik nr. 15 (Dz. U. Nr. 61, poz. 626).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr. 67, poz. 329 i Nr. 106, poz. 496, z 1997 r. Nr. 28, poz. 153 i Nr. 141, poz. 943, z 1998 r. Nr. 117, poz. 759 i Nr. 162, poz. 1126, oraz z 2000 r. Nr. 12, poz. 136, Nr. 19, poz. 239, Nr. 48, poz. 550, nr. 104, poz. 1104, Nr. 120, poz. 1268 i Nr. 122, poz. 1320).
 5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr. 122, poz. 1320 z 31 grudnia 2000 r.).

Nauczanie dwujęzyczne

Zgodnie z powyższym nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim oraz w jednym z języków obcych co najmniej 2 lub 3 przedmiotów. Przedmioty te mogą być też zdawane w danym języku nauczania przez abiturientów podczas ustnego egzaminu dojrzałości . Nauczanie dwujęzyczne nie może być realizowane na lekcjach języka polskiego, historii i geografii Polski oraz drugiego języka obcego.
Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi przewiduje nauczanie drugiego języka jako języka obcego w wymiarze 6 godzin tygodniowo w klasach 1-3. (Dz. U. Nr. 61 z 21 maja 2001, poz. 626 zał. nr. 10).
Realizowane programy nauczania w klasach dwujęzycznych powinny prowadzić do poszerzenia wiedzy o realiach życia współczesnego krajów danego obszaru językowego , wzbogacenia wiedzy o kulturze i historii tych krajów , a także szeroko rozumianych postaw uniwersalnych.
W szkołach bilingualnych nauczają native -speakers – nauczyciele oddelegowani do pracy w Polsce przez macierzyste instytucje rządowe.
Strona niemiecka umożliwia polskim uczniom przystąpienie do bezpłatnego, państwowego egzaminu grupowego DSDII, którego pozytywny wynik zwalnia z konieczności zdawania egzaminu językowego na wszystkich uczelniach niemieckich, co przy wzajemnym uznawaniu matur oznacza praktycznie dla polskich abiturientów możliwość studiowania w Niemczech.
Stypendia dla uczniów szkół dwujęzycznych: www.zfa-polska.blink.pl

Język niemiecki na poziomie dwujęzycznym – matura

Na podstawie „Informatora maturalnego CKE”

Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał oraz od tego, czy danego języka uczył się w szkole.

Część pisemna

Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD.

Teksty autentyczne lub w minimalnym stopniu adaptowane; czytane przez rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

· zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz

· zadania otwarte: uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania

czas trwania 30 minut

Udział w wyniku sumarycznym – 25%

Rozumienie tekstów pisanych

Teksty autentyczne lub minimalnie adoptowane. Długość tekstów 1700-2000 słów.

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz;

zadania otwarte: uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania.

Udział w wyniku sumarycznym – 25%

Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Teksty autentyczne lub minimalnie adoptowane. Długość tekstów 300-400 słów.

zadania zamknięte:

wybór wielokrotny,

na dobieranie;

zadanie otwarte:

zadanie z luką,

parafraza zdań,

słowotwórstwo,

tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy,

układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych,

uzupełnianie grupy trzech zdań jednym brakującym słowem

Udział w wyniku sumarycznym – 25%

Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu tekstu argumentacyjnego z elementami opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji itp. w formie

rozprawki,

artykułu publicystycznego,

listu formalnego, np. do redakcji czasopisma.

Zdający dokonuje wyboru jednego z dwóch podanych w poleceniu tematów i tworzy wypowiedź liczącą od 300 do 350 słów. Każdy temat zawiera trzy elementy, które zdający powinien omówić w rozwinięciu pracy.

Udział w wyniku sumarycznym – 25%

Część ustna

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym trwa około 15 minut.

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch zadań i zawiera materiał ikonograficzny i pytania w języku obcym do zadania 1. oraz polecenie w języku polskim do zadania 2.

Zadanie 1. składa się z trzech części: a, b, c.

W każdej z części a i b zdający formułuje ok. jednominutową wypowiedź dotyczącą jednego z dwóch zdjęć zamieszczonych w zestawie.

Zadanie 1c: zdający formułuje ok. dwuminutową wypowiedź dotyczącą obu zdjęć zamieszczonych w zestawie.

Zagadnienie, którego dotyczy wypowiedź w każdej części zadania 1., jest wskazywane przez egzaminującego w formie pytania lub polecenia do omówienia; jest ono również wydrukowane w zestawie dla zdającego

Zadanie 2. składa się z dwóch części: a, b.

Zadanie 2a: zdający wygłasza ok. trzyminutową prezentację na temat podany w  zestawie egzaminacyjnym. W prezentacji zdający musi dogłębnie omówić temat w odniesieniu do trzech aspektów wskazanych w poleceniu. Polecenie jest sformułowane w języku polskim. Zdający ma ok. 2 minut na przygotowanie prezentacji.

Zadanie 2b: zdający odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką prezentacji i zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Zdający powinien udzielać rozwiniętych, pogłębionych odpowiedzi. W trakcie odpowiedzi udzielanych przez zdającego egzaminujący co najmniej dwukrotnie inicjuje rozmowę, np. poprzez poproszenie o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcenie do pogłębienia wybranych aspektów odpowiedzi. Na udzielenie pełnych odpowiedzi na 3 pytania zdający ma ok. 5 minut.

Przykładowy zestaw do matury dwujęzycznej znajduje się w informatorze maturalnym CKE.

opracowała Edyta Radziszewska

Standardy egzaminacyjne

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych


WIEDZA – Zdający wykazuje się znajomością:

1.     złożonych struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających:

 • – rozpoznawanie i właściwy odbiór tekstów kultury danego obszaru językowego,
 • – formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym,

2.     zasad konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych,

3.     tradycji i realiów cywilizacyjno – kulturowych danego obszaru językowego i Polski, z uwzględnieniem elementów literatury, historii, geografii, historii sztuki, socjologii, ekonomii, polityki oraz tematyki integracji europejskiej i kontekstu międzykulturowego.

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE – Zdający wykazuje się umiejętnością posługiwania się językiem obcym w zakresie:

1.     odbioru tekstu, czyli rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów czytanych, bogatych pod względem treści, o wysokim stopniu zróżnicowania tematyki oraz struktur leksykalno-gramatycznych, z uwzględnieniem:

 • – określania głównej myśli tekstu,
 • – określania głównych myśli poszczególnych części tekstu,
 • – stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje,
 • – selekcjonowania, klasyfikowania i hierarchizowania informacji i argumentów,
 • – określania intencji i opinii autora lub nadawcy tekstu,
 • – oddzielania faktów od opinii,
 • – rozróżniania formalnego i nieformalnego stylu tekstu,
 • – określania kontekstu sytuacyjnego lub komunikacyjnego i określania związków między poszczególnymi częściami tekstu czytanego,
 • – rozpoznawania w tekście środków stylistycznych oraz zjawisk językowych powodujących niejednoznaczność wypowiedzi (homonimii, idiomów, związków frazeologicznych),
 • – określania typu tekstu,

2.     rozpoznawania różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych oraz określania pól semantycznych w podanym kontekście,

3.     tworzenia tekstu w formie wieloaspektowej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, uwzględniającej:

 • – opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności,
 • – relacjonowanie wydarzeń,
 • – przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii, projektów, działań,
 • – argumentowanie,
 • – stosowanie środków leksykalno-gramatycznych, adekwatnie do ich funkcji,

4.     pisemne wypowiadanie się w określonej formie, z zachowaniem podanego limitu słów,

5.     reagowania językowego w formie ustnej lub pisemnej, czyli:

 • – uzyskiwania, udzielania, przekazywania lub odmowy informacji, wyjaśnień, pozwoleń,
 • – uczestniczenia w dyskusji – udzielania informacji, wyjaśnień, argumentowania, wyrażania i obrony własnych opinii i poglądów oraz negocjowania,
 • – interpretowania i komentowania przedstawionych faktów oraz opinii innych osób,
 • – dokonywania podsumowania dyskusji, rozmów i wypowiedzi,
 • – stosowania środków językowych służących do wyrażania różnorodnych intencji oraz stanów emocjonalnych, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,

6.     przetwarzania tekstu w formie ustnej lub pisemnej, z uwzględnieniem:

 • – relacjonowania, przetwarzania i przekazywania tekstów, usłyszanych lub przeczytanych w języku obcym lub języku polskim,
 • – wyjaśniania znaczenia materiałów ikonograficznych, tabel, wykresów,
 • – stosowania zmiany rejestru, stylu lub formy tekstu.

UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z WIEDZY DOTYCZĄCEJ REALIÓW CYWILIZACYJNO-KULTUROWYCH DO ODBIORU TEKSTÓW KULTURY – Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstów kultury danego obszaru językowego w zakresie:

1.     rozpoznawania odniesień do kontekstu cywilizacyjno – kulturowego,

2.     rozpoznawania znaczeń metaforycznych, aluzji i symboli kulturowych,

3.     interpretowania dzieł lub ich fragmentów w konwencjach gatunkowych i w konwencjach prądów artystycznych epoki.

Egzamin DSD II

Egzamin DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) z języka niemieckiego to certyfikat potwierdzający bardzo wysokie umiejętności językowe. Odpowiada poziomowi B2/C1 w europejskiej skali. 

Dyplom DSD II zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. Przygotowanie do egzaminu DSD II jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego. Program wspiera Centralny Wydział Szkolnictwa Zagranicą z siedzibą w Kolonii. 

Egzamin dla uczniów naszej szkoły jest bezpłatny.

Egzamin DSD II mogą zdawać uczniowie klas maturalnych, którzy posiadają udokumentowane 1600 godzin nauki języka niemieckiego. Stanowi to około 5 lat nauki w wymiarze 4-5 godzin tygodniowo.

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. 

Część pisemna egzaminu:

 • – rozumienie ze słuchu (HV) i rozumienie czytania ( LV) obejmuje trzy typy zadań: rozumienie globalne, selektywne i detaliczne, po wysłuchaniu nagrań z płyty CD oraz po lekturze tekstu.
 • – Komunikacja pisemna (SK) polega na przeprowadzeniu analizy tekstu + grafiki/statystyki, napisania rozprawki oraz wyrażenia własnej opinii na podany wcześniej temat.
 • – Wymagane jest kojarzenie faktów, interpretacja, argumentowanie (za i przeciw), wyrażanie opinii, streszczanie informacji.

Część ustna egzaminu:

 • – W pierwszej części zdający otrzymuje materiał w postaci mapy myśli, który prezentuje w formie monologu a następnie odpowiada na pytania komisji.
 • – W drugiej części zdający opisuje pracę wykonaną w ramach projektu, przeprowadzonego indywidualnie lub w grupie. Po prezentacji odpowiada na pytania komisji.

Cztery sprawności językowe (słuchanie, czytanie, komunikacja pisemna, komunikacja ustna) są oceniane równoważnie (4 x 25%). 
Część pisemna sprawdzana jest przez niemieckich egzaminatorów w Kolonii. Część ustna jest przeprowadzana i oceniana w szkole. W komisji egzaminacyjnej znajdują się specjalnie przeszkoleni nauczyciele polscy oraz nauczyciel niemiecki.

Dodatkowe informacje dotyczące DSD B2/C1 można znaleŸć na stronie internetowej: http://www.dasan.de

Przykładowe zadania na egzamin pisemny można znaleŸć na stronie http://www.auslandsschulwesen.de

Pobierz przykładowy zestaw na egzamin ustny.

STUDIA W NIEMCZECH

Informacje ogólne

1. Polska matura – zdana po 1994 roku jest honorowana przez wszystkie niemieckie uczelnie.

2. Studia w języku niemieckim – wymagana jest dobra znajomość języka potwierdzona certyfikatem DSD II lub sprawdzana poprzez egzaminy DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulszstem) lub TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache). Znajomość języka wystarczającą do podjęcia studiów potwierdzają również certyfikaty Instytutu Goethego – ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) , KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom), GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom). Wszystkie egzaminy można zdać w Polsce.

3. Studia w języku angielskim – nie jest konieczna znajomość języka niemieckiego. Musi być potwierdzona dobra znajomość j. angielskiego. Informacje: www.daad.de/idp

4. Uczelnie w Niemczech są autonomiczne dlatego konkretnych wiadomości należy szukać bezpośrednio w miejscu które nas interesuje. (adresy uczelni niemieckich poniżej)

5. Dokumenty można składać bezpośrednio na uczelni lub przez instytucje zwaną Uni-assist lub drugą zwaną ZVS (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen).

6. Opłaty za studia (Studiengebühren):

· opłaty od roku akademickiego 2006/2007: Niedersachsen, Bayern, Baden Württermberg

· opłaty planowane w ciągu najbliższych lat: Schleswig Holschtein, Bransenburg, Sachsen Anhalt, Nordhein Westfallen, Hessen, Saarland.

· opłaty planowane po roku 2010: Sachsen

· nie planuje się opłat: Mecklenburg Vorpommern, Thüringen, Rheinland-Pfalz.

· informacje o wysokości opłat: www.studis-online.de/studinfo/gebuehren/index.php

Adresy które pomogą w zdobyciu dodatkowych informacji:

1. www.higher-edukation-compass.de

2. www.studiencollegs.de.de

3. www.daad.de/deutschland/zulassung/voraussetzungen

4. www.studying-in-germany.de

5. www.university-ranking.de

6. www.goethe.pl

7. www.testdaf.de

8. www.zvs.de

9. www.uni-assist.de

10. www.daad.pl