Rekrutacja do klas pierwszych

Uprzejmie informujemy, że kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora, można składać osobiście bądź przesłać na adres e-mail: rekrutacja@lo49.edu.pl
Termin składania kopii: od 26 czerwca, od godziny 12:00 do 10 lipca do godziny 15:00.
W tym terminie nie należy składać oryginałów.